Jump to content
Informacje | Information
 • Najszybszy kontakt z nami jest na discordzie!
 • The fastest contact with us is on discord!

5112

Administrator
 • Content Count

  20
 • Posts on chatbox

  59
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  4

5112 last won the day on May 24

5112 had the most liked content!

Community Reputation

6 New

Recent Profile Visitors

208 profile views
 1. REGULAMIN Postanowienia Ogólne: §1.1 Korzystanie z forum oznacza akceptację poniższego regulaminu. §1.2 Każdy użytkownik forum powinien zapoznać się z niniejszym regulaminem. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania. §1.3 Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu będzie skutkowało blokadą lub usunięciem konta na forum. §1.4 Niniejszy regulamin obowiązuje od daty jego publikacji. Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie. Każda zmiana w treści regulaminu będzie przekazywana w formie aktualizacji tematu oraz nowych postów, w których zawarte będą poszczególne zmiany. Konto, dane konta, bezpieczeństwo: §2.1 Każdy użytkownik może korzystać tylko z jednego konta na forum. W przypadku wspólnego IP z innym użytkownikiem, należy zgłosić ten fakt do Administracji Forum. §2.2 Możliwość korzystania z innego konta pojawia się tylko w przypadku zgody Administracji. W innym przypadku konto użytkownika może zostać zablokowane. §2.3 Każdy użytkownik może poprosić o usunięcie/zablokowanie swojego konta bez podawania przyczyny. Ostateczna decyzja należy do Administracji. §2.4 Każdy użytkownik może poprosić o zmianę swojej nazwy na forum. Decyzja o zmianie należy do Administracji. Użytkownik (w przypadku pomyślnego rozpatrzenia decyzji) ma możliwość do dwóch zmian nazwy swojego konta w miesiącu. §2.5 Zabronione jest używanie nazw użytkowników, które można uznać za próbę podszywania się pod któregokolwiek z członków zespołu (administracji, moderatorów, itp.) lub innych (reklamy innych serwisów, wulgarna/obraźliwa nazwa konta, itp.) §2.6 Zabrania się wrzucania grafiki, linków oraz pisania treści które mogą obrażać innych, jak i zawierające wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści pornograficzne lub treści naruszające zasady współżycia społecznego. §2.7 Użytkownik serwisu zobowiązuje się do samodzielnego przechowywania swoich danych dostępowych do konta w bezpiecznym miejscu. §2.8 Zabronione jest proszenie, wyłudzanie lub inne czynności mające na celu zdobycie hasła lub danych do konta od innych graczy. §2.9 Użytkownik wpisuje swoje dane logowania wraz z hasłem tylko w miejscu do tego wyznaczonym w serwisie. Administracja nigdy nie prosi o udostępnienie hasła. §2.10 Każdy użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje konto. Tematy i posty: §3.1 Nazwa tematu musi być zgodna z zawartością tematu. §3.2 Zakazuje się spamowania oraz floodowania w tym postów jednolinijkowych, offtopicu, doublepostingu, podbijania tematów przez osoby inne niż autor tematu oraz innych niezgodnych rzeczy z regulaminem danego działu. §3.3 Zabrania się wrzucania linków do plików bez skanu. §3.4 Zabrania się reklamowania forum z tematyką podobnej do naszej. §3.5 Zabrania się zamieszczania tematów i postów niezwiązanych z tematyką działu oraz nie wnoszących nic do dyskusji. §3.6 Zabrania się pisania kolejnych postów w sytuacji, gdy autor wątku poprosił o zamknięcie tematu. §3.7 Przed przystąpieniem do napisania tematu, należy upewnić się czy na forum podobny temat nie został już napisany przez innego użytkownika. Informacje Ogólne: §4.1 Administracja może wymierzyć karę za złamanie regulaminu, nawet jeśli podany czyn nie jest zabroniony. §4.2 Administracja może zablokować lub usunąć konto użytkownika bez podania przyczyny. §4.3 Administratorzy są osobami zarządzającymi forum. Decyzje Administratorów są ostateczne. §4.4 Wszelkie pytania, reklamacje, propozycje i zastrzeżenia należy wysyłać poprzez System Zgłoszeń lub kierować do Administratorów. Polityka Prywatności: §5.1 Niniejsze przepisy określają zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu. §5.2 Użytkownik przez rejestracje wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych do celów dla których serwis został stworzony. §5.3 Serwis wykorzystuje dane udostępnione przez użytkowników tylko i wyłącznie podczas korzystania ze strony, logowania, rejestracji. §5.4 Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. §5.5 W serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. §5.6 Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. GUIDELINES General Provisions: §1.1 Using the forum means acceptance of the following guidelines. §1.2 All forum users should read these guidelines. Ignorance of the guidelines does not release from the obligation to comply with it. §1.3 Failure to comply with these guidelines will result in blocking or deleting the forum account. §1.4 These guidelines apply from the date of its publication. The administration reserves the right to amend these guidelines at any time. Any change in the content of the guidelines will be forwarded in the form of topic updates and new posts in which individual changes will be included. Account, account details, security: §2.1 Each user can use only one account on the forum. In the case of a shared IP with another user, please report it to the Forum Administration. §2.2 The possibility of using another account appears only with the consent of the Administration. Otherwise, the user account may be blocked. §2.3 Each user may request to delete / block his account without giving a reason. The final decision belongs to the Administration. §2.4 Any user can request to change their name in the forum. The decision to change is up to the Administration. The user (in the case of successful consideration of the decision) has the option of two changes to the name of his account in a month. §2.5 It is forbidden to use usernames, which can be considered as an attempt to impersonate any of the team members (administration, moderators, etc.) or others (advertisements of other services, vulgar / offensive account name, etc.) §2.6 It is forbidden to post graphics, links or write content that may offend others, as well as containing profanity, racist content, pornographic content or content violating the rules of social coexistence. §2.7 The website user undertakes to independently store their account access data in a secure place. §2.8 It is forbidden to ask, phishing or other activities aimed at obtaining the password or account data from other players. §2.9 The user enters his login details and password only in the place designated for this on the website. The administration never asks for a password. §2.10 Each user is responsible for his account. Topics and posts: §3.1 The topic name must be consistent with the topic content. §3.2 Spamming and flooding, including one-line posts, offtopic, doubleposting, conquering topics by persons other than the author of the topic and other incompatible items with the regulations of the given section are prohibited. §3.3 It is prohibited to upload links to files without a scan. §3.4 It is forbidden to advertise a forum with topics similar to ours. §3.5 It is forbidden to post topics and posts not related to the topic of the department and not bringing anything to the discussion. §3.6 It is forbidden to write subsequent posts in a situation where the author of the thread asked to close the topic. §3.7 Before starting to write a topic, make sure that a similar topic in the forum has not already been written by another user. General information: §4.1 The administration may impose a penalty for violating the regulations, even if the act is not prohibited. §4.2 The administration may block or delete a user account without giving a reason. §4.3 Administrators are the board managers. Administrators decisions are final. §4.4 All questions, complaints, proposals and reservations should be sent via the Report System or directed to Administrators. Privacy policy: §5.1 These provisions set out the rules for the processing and protection of personal data provided by users in connection with their use of the website. §5.2 By registering, the user agrees to the processing of personal data provided for the purposes for which the website was created. §5.3 The website uses data provided by users only when using the website, logging in, registering. §5.4 Personal data left on the website will not be sold or made available to third parties in accordance with the provisions of the Personal Data Protection Act. §5.5 Links to other websites may appear on the website. Such websites operate independently of the Website and are not supervised by the Website in any way. These websites may have their own privacy policies and regulations, which we recommend to read. §5.6 We reserve the right to change the privacy policy of the website, which may be affected by the development of internet technology, possible changes in the law in the field of personal data protection and the development of our website. Ostatnia aktualizacja: 30.08.2019 Last update: 30.08.2019
 2. Gratulacje @bbmf, @Aderun220, @Ajzak12 Wygraliście jednomiesięczne subskrypcje! Niestety jedna osoba została wykluczona z powodu stworzenia kolejnego konta. Po nagrodę zgłoście się do @Avast ------------------------- Congratulations @bbmf, @Aderun220, @Ajzak12 You have won one monthly subscriptions! Unfortunately, one person was excluded due to the creation of several accounts. For the prize write to @Avast
 3. Thanks for your review
 4. Gratulacje! Tym razem rozdawanko subskrypcji wygrał: @NAJEBANY & @Michalx5454 Po tygodniową subskrypcje skontaktujcie się z @Avast
 5. Dzięki za opinię
 6. Witajcie! Mamy do rozlosowania dla was tym razem 2 subskrypcje na tydzień! (dla każdej osoby tylko jedna subskrypcja!) Welcome! We have 2 subscriptions for a week for you! (for each person only one subscription!) Żeby wziąć udział wystarczy napisać w poście "Bambino External Giveaway" To participate, just write "Bambino External Giveaway" Wyniki będą dostępne w piątek o 20:00 The results will be available on Friday at 8:00pm
 7. Bambino External NOTE: 64-bit OS only ( x64 ). We don't support insider preview version of Windows 10, cheat may not work on insider preview versions! Bambino for CS:GO: Undetected Features: Aimbot: (Silent aim, smoothing, update time, horizontal range, vertical range, target selection, visibility check, air check + settings with bones(enemies body parts settings), field of views (fov) and keys) Sound ESP: (Distance/range, proximity/crosshair) Radar: (Alive only) RCS: (Horizontal power, vertical power, update time) Misc: (Hide console, sound alerts, faceit mode) Battle Royal Mode: (Battle royal/regular csgo) Standalone RCS Custom hitboxes (closest to crosshair, head, neck, chest, stomach) Customizable FOV Customizable Smoothing Custom aim keys Cheat support anty-cheats like a: VAC SMAC CEVO FACEIT (without anty-cheat!) Payments information: We accept payments via: PayPal, BTC, Bank Transfer! Showcase features: Instruction after purchase:
 8. 5112

  Witam

  No witaj, ja niestety nie gram praktycznie w cska, ale może ktoś się znajdzie
 9. Gratulacje! @ sofre Wygrałeś tygodniową subskrypcję Bambino External'a Skontaktuj się poprzez prywatną wiadomość z @ Evil Kolejne konkursy mogą być nawet średnio co tydzień!
 10. Wszystkie wasze sugestie mi bardzo pomogą w dopracowywaniu forum. Czekam na wasze propozycję 😉 All your suggestions help me greatly in refining the forum. I'm waiting for your suggestions 😉
×
×
 • Create New...